کارفرمایان

کارفرمایان داخلی
شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
شرکت آب و فاضلاب استان ایلام
شرکت آب و فاضلاب استان همدان
شرکت آب و فاضلاب استان کاشان
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
گروه مشارکت ژرف کار جم و انرژی و چالایش خرد
کارفرمایان خارجی
شرکت کوکس