هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

محل تحصیل

رشته تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

اسداله عباسزاده

مدیر عامل

فوق لیسانس

صنعتی اصفهان

عمران - آب

1375

غلامرضا بحرینی

رئیس هیئت مدیره

دکترا

علم صنعت

منابع آب

1378

رضا اسحاقی

عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس

صنعتی شریف

محیط زیست

1378

عبدالرسول هادیزاده

عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس

تهران

مکانیک

1354