تفاهم نامه ها

•    تفاهمنامه با شرکتهای اروپائی
این مهندسین مشاور به منظور استفاده از دانش و تکنولوژی روز کشورهای معتبر اروپای غربی در انجام مطالعات و طراحی پروژه های مختلف ،تفاهمنامه های همکاری با برخی از شرکتهای مذکور به شرح ذیل دارد و در صورتی که پروژه ای به دلایل فنی دارای پیچیده گی و یا طبق نظر کارفرما، امکان انجام خدمات به صورت مشتر با شرکای اروپائی وجود دارد
شرکت کوکس آلمانی
شرکت امشر آلمانی
شرکت تولندر آلمانی
شرکت هیدرو آلمانی