خدمات


پروژه های زیست محیطی

-    انجام مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی طرح فاضلاب شهر آوج و مطالعه کاربری پساب-    انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی طرح فاضلاب شهرستان البرز-    انجام مطالعات و ارزیابی زیست محیطی طرح فاضلاب شهر آبدانان-    انجام مطالعات و...

ادامه خواندن

پروژه های در دست انجام

-    انجام مطالعات مرحله دوم طرح ارتقاءتصفیه خانه فاضلاب موجود شهر قزوین-    به روز رسانی مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه توزیع آب شهرآبگرم-    انجام خدمات نظارت بر احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر شال-    خدمات نظارت...

ادامه خواندن

EPC

•    پروژه های EPC ،BOT ، BOO،DBO،...-    طراحی پایه و تفصیلی مدولهای 6&5 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به روش EPC-    طراحی پایه و تفصیلی تصفیه بوی مدولهای 6&5 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران  به روش EPC-    مطالعات مرحله دوم طرح...

ادامه خواندن

ارتقا و بهبود تصفیه خانه

•    پروژه های بهبود و ارتقاء تصفیه خانه-    بازنگری و انجام مطالعات مرحله اول طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهر مهاجران-    مطالعات مرحله اول طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام-    انجام مطالعات مرحله دوم طرح ارتقاء...

ادامه خواندن

پروژه های مهندسی ارزش

-    مطالعات تفصیلی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان-    مطالعات تفصیلی سیستم تصفیه بوی مدولهای پنج و شش تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران-    مطالعات تفصیلی تصفیه خانه فاضلاب شهرک ولیعصر شهر تربت حیدریه 

ادامه خواندن

شرح پروژه ها

شرح پروژه ها(شرح و مشخصات کلی پروژه ها که باید در بخشهای کارهای انجام شده در دست انجام و ....ارائه شود)1- عنوان پروژه : طراحی پایه و تفصیلی مدولهای 6&5 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به روش EPCالف) کلیات خدمات مهندسی پایه (Basic Design) و تفصیلی (Detail Design) مدولهای پنج و شش تصفیه خانه...

ادامه خواندن