اجرای دوره های آموزشی


مهندسین مشاور علاوه بر انجام خدمات مهندسی (مطالعه ،طراحی و نظارت )پروژه ها ، برای دستگاه اجرائی حسب نیاز و درخواست آنها ،دوره های آموزشی با عنوان و سیلابس ذیل ارائه نموده است:
-ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاه های پمپاژ فاضلاب و آب
-مبانی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و استفاده از نرم افزارهای مربوطه
-مطالعات پیش بینی جمعیت به روشهای مختلف هندسی و ترکیبی با استفاده از نرم افزار Spectrom
- اصول و مبانی طراحی تصفیه خانه های فاضلاب به روشهای طبیعی
-کلیات مبانی طراحی تصفیه خانه های فاضلاب به روشهای مکانیکی
-مبانی طراحی خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب 
--مبانی مدیریت پروژه‌ها و شاخص های کنترل آن
-مبانی اقتصاد مهندسی و تحلیل مدل مالی پروژه ها
-اصول و ضوابط طراحی سیستم های تصفیه بو به روشهای شیمیائی و بیولوژیک