خدمات شرکت


زمینه های اصلی فعالیت (مطالعه، طراحی و نظارت):    - تامین، ذخیره، انتقال و شبکه های توزیع آب صنعتی و شهری    - شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب    -    تصفیه خانه های آب شهری و صنعتی     -    طراحی و ارتقای تصفیه خانه های فاضلاب خانگی و صنعتی    -    سدهای انحرافی و مخزنی    -    جمع آوری، انتقال و دفع روانابهای سطحی    -    کنترل و مهار سیلاب    -    ساماندهی و حفاظت رودخانه ها    -    سیستم زهکشی زیرسطحی و شبکه های آبیاری    - مقاوم سازی و بهینه سازی عملکرد تاسیسات و ابنیه موجود در بخشهای مختلفسایر فعالیتها و پتانسیلها:    •    تهیه نقشه های توپوگرافی مسطحاتی و ارتفاعی در سیستم جهانی UTM     •    تهیه، انتقال و پردازش اطلاعات پروژه ها در سیستم GIS     •    طراحی سیستم جمع آوری، انتقال و تصفیه گازهای آزاردهنده به روشهای بیولوژیک     •    برگزاری کارگاههای مهندسی ارزش به منظور بهینه سازی طرحها     •    توجیه فنی و اقتصادی زیست محیطی سیستم‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری، صنعتی و روستایی
    •    تهیه مدلهای مالی به روش و اهداف مختلف 
    •    مهندسی مجدد ایستگاه‌های پمپاژ و تصفیه‌خانه‌های آب‌و‌فاضلاب    •    مشارکت در اجرای طرحهای زیربنایی به روشهای EPC, BOT, BOO, DBO